1920-02-08-TR-001
Türk :: tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1920-02-08-TR-001
Source: TR/Takvîm-i Vekâyi /
Edition: Dîvan-ı Harb-i Örfi Zabıtları
Source First Published: 05/31/1920
Last updated: 03/23/2012


Bayburt Davası Kararı Padişah Onayı

Padisah Onayi


KARAR SURETİ


BAYBURD

MAHKÛMİYET1 Takvim-i Vekâyi, 8 Ağustos 1336 (1920), No: 3923.
Mehmed Vahîdeddîn

Bayburd Ermenilerinin tehcîr ve taktîlinden dolayı maznûn-ı aleyhimâ esbak Bayburd kaymakamı ve sâbık Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey ile hâl-i firârda bulunan Teşkilât-ı Mahsûsa rüesâsından Pire Mehmed nâmıyla ma’rûf mülâzımlıktan mahrec Erzurumlu Mehmed Necati Efendinin 3 Zi-l-ka’de 1338 ve 20 Temmuz 1336 tarihli ve 38 numaralı mazbata-i hükmiyede ber-tafsîl-i muharrer olduğu üzere Bayburd Ermenilerinin tehcîri dolayısıyla îkâ’ olunan katl-i nüfûs ve nehb-i emvâl fazâyihinin müretteb ve mürekkeblerinden oldukları ve bunlardan Nusret Beyin Bayburd Mal Müdürü Yovakim Efendinin ma-aile intihârlarına sebebiyet verdiği gibi Filomen nâm kadına fi’l-i şenî icrâ ve Na’ime nâm kızın bikrini izâle eylediği bi’l-muhâkeme sâbit olmasına binâen her ikisinin de Kanun-ı Umumî-i Cezâ’nın kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delâletiyle kanun-ı mezkûrun yüz yetmişinci ve Askerî Cezâ Kanunu’nun yüz yetmiş birinci maddeleri ahkâmına tevfikân idâmlarına ve merkumandan Mehmed Necati’nin hukuk-ı medeniyeden ıskâtı ve emvâlinin hacziyle usûlü dairesinde idâre ettirilmesine ve gerek bir günde yirmi bin kişi sevk olunan Erzurum Ermenilerinin tehcîrinde ve gerek Bayburd ve Ergani Madeni vakayi-i tehcîriyyesinde maznûniyetleri anlaşılan malûm-ül-esâmî yirmi altı zevât ve eşhâs hakkında dahi takibât-ı kanuniye icrâsına dair Dersaâdet İdâre-i Örfiye Birinci Divân-ı Harbi’nden Nusret’in vicâhında ve Mehmed Necati’nin gıyâbında i’tâ olunan hükm ve karar Mehmed Necati’nin hîn-i der-destinde tekrar muhâkeme edilmek üzere tasdîk kılınmıştır.

İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye Nâzırı memurdur.

18 Zi-l-ka’de 1338 ve 4 Ağustos 1336

Sadr-ı a’zâm ve Harbiye Nâzır Vekîli

Dâmâd FerîdCopyright © 2011-2018 Taner Akçam: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved