1920-07-06-TR-001
Türk :: tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1920-07-06-TR-001
Source: TR/Takvîm-i Vekâyi/
Edition: Dîvan-ı Harb-i Örfi Zabıtları
Source First Published: 07/11/1920
Last updated: 03/23/2012


Nahiye Müdürleri Davası Kararı Padişah Onayı

3900III- NAHİYE MÜDÜRLERİ DAVASI MAHKÛMİYET1

Mehmed Vahîdeddîn


İzmit civârında icrâ-yı şekâvet ederek emniyet-i dâhiliyeyi ihlâl eyledikleri iddiasıyla maznûnen mevkûf bulunan Kandıralı Hüseyin oğlu Mehmed ve polislikten matrûd Selânikli Hasan oğlu Hüseyin’in icrâ-yı şekâvet ettikleri ve nefer Receb’in katl kasdıyla keyfiyet-i cerhinde zî-medhal oldukları ve mülgâ Altıncı Ordu Kumandan-ı sâbıkı Halil Paşa ile İttihâd ve Terakki Cem’iyeti Merkez-i Umumî’si azâsından Talat Beyin firârları esbâbını teshîl eyledikleri bi’l-muhâkeme mertebe-i sübûta vâsıl olduğundan a’zam cürümlerinden dolayı Kanun-ı Cezâ-yı Umumî’nin kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delâletiyle altmış ikinci maddesine tevfikân merkumandan Hüseyin’in ef’âl-i sairesinin sebeb-i şiddet addıyla altı sene müddetle küreğe konulmasına ve Mehmed’in kezâlik ef’âl-i sairesi ve istîmân etmiş iken tekrar şekâvete sülûk etmesi sebeb-i şiddet addıyla takdîr olunan dokuz sene kürek cezâsının hîn-i îkâ’ cürümünde on sekiz yaşını ikmâl etmemiş olduğu anlaşılmasına mebnî kanun-ı mezkûrun kırkıncı maddesinin fıkra-i âhiresine tatbîkân nısfı olan dört buçuk sene Vefâ Mekteb-i Sultânî’si devre-i sâniye riyâziye muallimi Üsküdarlı Mehmed Celîl Efendinin dahi mûmâ-ileyhümâ Halil Paşa ile Talat Beyin firârları esbâbını teshîl eylediği sâbit olduğundan kanun-ı mezkûrun yüz on sekizinci maddesi mûcibince altı ay müddetle hapislerine dair Dersaâdet Birinci İdâre-i Örfiye Divân-ı Harbi’nden vicâhen verilen hükm ve karar tasdîk olunmuştur.

İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye Nâzırı memurdur.

19 Şevvâl 1338 ve 6 Temmuz 1336

Harbiye Nâzır Vekîli Sadr-ı a’zâm
Nâmına Nâmına
Ahmed Hamdi Şeyh-ül-islâm Abdullah1 Takvim-i Vekâyi, 11 Temmuz 1336 (1920), No: 3900.Copyright © 2011-2018 Taner Akçam: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved