1920-02-08-TR-002
Türk :: tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1920-02-08-TR-002
Source: TR/Takvîm-i Vekâyi /
Edition: Dîvan-ı Harb-i Örfi Zabıtları
Source First Published: 05/31/1920
Last updated: 03/23/2012


Bosnalı İsmail Davası Kararı Padişah Onayı

Padisah Onayi


KARAR SURETİ


BOSNALI İSMAİL EFENDİ


MAHKÛMİYET2 Takvim-i Vekâyi, 1 Eylül 1336 (1920), No: 3944.Mehmed Vahîdeddîn

Maçka hastahanesinde beytûtet eden Gülhâne hastahanesinde kulak ve burun mütehassısı Tabîb Mülâzım-ı evvel Bosnalı İsmail Efendi ibn Mustafa ile tehcîr dolayısıyla îkâ’ edilen taktîl cinâyâtında fer’an zî-medhal olduğu iddiasıyla maznûn-ı aleyh olup li-ecl-it-tedâvî Gümüşsuyu Hastahanesi’nde müesses Gülhâne Hastahanesine yatırılmış olan Bursa’da Kızlar Mektebi Sokağı’nda on altı numaralı hânede müste’ciren sâkin ve Kayseri’de bin üç yüz târihinde mütevellid İttihâd ve Terakki Cem’iyyeti’nin Bursa Kâtib-i Mes’ûlü askerî doktorluğundan mahrec Ahmed Midhat Bey ibn Hasan’ın tafsîlâtı 19 Temmuz 1336 tarihli ve otuz yedi numaralı mazbata-i hükmiyede muharrer olduğu üzere firâr ile kuvvâ-yı bâgîyyeye iltihâk ve tahrikât ve harekât-ı şekâvet-kârânelerine iştirâk eyledikleri bi’l-muhâkeme sâbit olmasına binâen Kanun-ı Umumî-i Cezâ’nın kırk beşinci maddesinin fıkra-i evvelâsı delâletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrasına ve elli altıncı maddesine tevfikân idâmlarıyla mallarının bi’l-hacz usûlü dairesinde idâre ettirilmesine ve bunlardan Doktor İsmail’in silk-i askeriyeden tardına dair Dersaâdet Birinci Divân-ı Harb-i Örfî’sinden verilen hükm ve karar ele geçtiklerinde tekrar muhâkeme edilmek üzere tasdîk kılınmıştır.

İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye Nâzırı memurdur.

12 Zi-l-hicce 1338 ve 28 Ağustos 1336

Sadr-ı a’zâm ve Harbiye Nâzırı Vekîli

Dâmâd Ferîd
Copyright © 2011-2018 Taner Akçam: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved