1915-06-06-DE-012
Türk :: de en tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-06-06-DE-012
Source: DE/PA-AA/BoKon/169
Publication: DuA Dok. 076 (re.); 077
Embassy register: A53a/1915/3451
Edition: Ermeni Soykırımı 1915/16
Departure of telegram: 06/06/1915 03:00 PM
Arrival of telegram: 06/06/1915 09:50 PM
Last updated: 04/22/2012


Halep Konsolosu’ndan (Rössler) İstanbul Büyükelçiliği’ne

Tel. Rapor


Halep, 6 Haziran 1915

4 Haziran tarihli telgrafa cevap.

Sonsuz saygılarımla size bir kez daha bir düşünce sunmak istiyorum. Ermeni sürgünler arasında çoğunlukla kadınlar yer almaktadır. Bunlar nakil sırasında ve köylerde savunmasız şekilde saldırılara maruz kalabilirler. Sadece erkeklerin dağıtılması, kadın ve çocukların Halep’te bırakılması mümkün olamaz mı? Zaten şimdiye kadar çok sayıda çocuk nakil sırasında kurban oldu..


[Rössler]


[Halep’e telgraf 7. 6.]


İçişleri Bakanı sürülen Ermenilerle ilgili olarak oradaki Valiyi aramaya söz verdi.

[Wangenheim]

[Mordtmann’ın notu]


Not: Ben Talat Bey’e, teþebbüsümüzün yanlýþ anlaþýlmasýný önleyecek bir tarzda, olayý iletme fýrsatý buldum.
O, buradaki Amerikan Büyükelçisinin onu geçenlerde Havas ajansýnýn yayýnladýðý bilinen açýklama konusunda uyardýðýndan söz etti. Dýþ ülkelerin diplomatik müdahalesiyle rahatsýz edilmek istemeyen Hükümetin, Dünya Savaþýný fýrsat bilerek iç düþman durumundaki tüm mezheplerden olan yerli Hýristiyanlardan kurtulmak yönündeki niyetini dolaysýz ifade etti.Copyright © 1995-2018 Wolfgang & Sigrid Gust (Ed.): www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved