1920-02-08-TR-003
Türk :: tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1920-02-08-TR-003
Source: TR/Takvîm-i Vekâyi /
Edition: Dîvan-ı Harb-i Örfi Zabıtları
Source First Published: 05/31/1920
Last updated: 03/23/2012


Cemal Oğuz ve Nurettin Bey Davası Kararı Padişah Onayı

Padisah Onayi


KARAR SURETİ


CEMAL OĞUZ ve NURETTIN BEYLER


MAHKÛMİYET5 Takvim-i Vekâyi, 31 Mayıs 1336 (1920), No: 3867.Mehmed Vahîdeddîn

Kengırı taktîl ve tehcîr cerâiminde fer’an zî-medhal olmağla maznûn ve mevkûf bulunan Kengırı İttihâd ve Terakki Kâtib-i Mes’ûlü Cemâl Oğuz Bey ile Trabzon Jandarma Mektebi müdürü olup hâl-i firârda bulunan binbaşı Nureddîn Bey haklarında evvelce bir numaralı Divân-ı Harb-i Örfî’ce cereyân eden muhâkeme netîcesinde mûmâ-ileyhümânın cerâim-i mezkûrede fer’an zî-medhal oldukları usûlen tebeyîn etmesine ve fâil-i aslîler mukaddemâ Ankara Divân-ı Harb-i Örfîsi’nce Mülkiye Cezâ Kanunnâme-i Hümâyûnu’nun 174 ve 180inci maddelerine tevfikân sekizer sene müddetle kürek cezâsıyla mahkûm edilmiş olup Cemâl Oğuz ve Nureddîn Beyler de cürm-i mezkûrda fer’an zî-medhal olmalarına mebnî Cemâl Oğuz Beyin bidâyet-i tevkîfi olan 1 Receb 337 tarihinden itibâren mezkûr sekiz sene kürek cezâsının sülüsü bi’t-tenzîl beş sene dört mâh ve firârî Nureddîn Beyin dahi kezâlik mezkûr sekiz sene kürek cezâsının südüsü bi’t-tenzîl altı sene sekiz ay müddetle küreğe konulmalarına ve Nureddîn’in hukuk-ı medeniyeden bi’l-ıskât emvâl-i mahcuzasının usûlü dairesinde idâre ettirilmesine ve rüfekâyı ma’lûmesi haklarında takibât icrâsı için müddeî-i umûmîliğe müzekkere tastîrine dair Cemâl Oğuz Beyin vicâhinde ve Nureddîn’in gıyâbında verilen ve tafsilâtı 8 Şaban 338 ve 29 Nisan 336 tarihli mazbata-i hükmiyede muharrer olup bazı esbâb-ı kanuniyeye binâen Divân-ı Temyîz-i Askeriye’ce nakz edilen kararın şâyân-ı etbâ’ olmadığına ve mazbatada münderic tafsilâta göre hükm-i sâbıkda ısrâr edilmesine dair olan karar tasdîk olunmuştur.

İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye Nâzırı memurdur.

8 Ramazan 1338 ve 27 Mayıs 1336

Sadr-ı a’zâm ve Harbiye Nâzır Vekîli

Dâmâd FerîdCopyright © 2011-2018 Taner Akçam: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved