1920-04-28-TR-001
Türk :: tr
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1920-04-28-TR-001
Source: TR/Alemdâr/
Edition: Dîvan-ı Harb-i Örfi Zabıtları
Source First Published: 04/20/1920
Last updated: 03/23/2012


Der Zor Davası Karar Sureti

Deyzor Karar sureti-Turcellaveler.dockDER ZOR DAVASI KARAR SURETİ1 Karar 28 Nisan 1920 Tarihinde alınmıştır.
Alemdar, 30 Nisan 1920


Cezâ-yı İ’dâm

Zor Sancağı’na tehcîr edilen Ermeniler’i katl ve imhâ ve mallarını gasb ve yağmâ eylediği iddi’âsıyla maznûn-ı ‘aleyh [sanık] olup hâl-i firârda [halihazırda firarda] bulunan Zor Mutasarrıf-ı Esbakı [eski mutasarrıfı] Zekî Bey hakkında icrâ kılınan muhâkeme netîcesinde, mûma-ileyhin [adı geçenin] Memâlik-i ‘Osmâniyye’nin [Osmanlı memleketlerinin/İmparatorluğu’nun] Bilâd-ı Muhtelifesi’nden [muhtelif memleketlerinden] Zor Sancağı’na tehcîr ve iskân edilmiş olan birçok Ermeniler’i çetecilerden tertîb ve teşkîl eylediği atlı ve yaya çeteler ma’rifetiyle ve tekrâr tehcîr bahânesiyle mahâll-i sâ’ireye [diğer bölgelere] sevk ederek esnâ-yı râhda [yolda giderlerken] kendisi de hâzır bulunduğu halde mağdûrîne [mağdurlara] ‘alenen tehâcüm [topluca hücum] ile üzerilerinde bulunan nukûd [nakitlerini] ve mallarını nehb ü yağmâ [yağmalamak] ve birçoğunu da Habur Havzası’nın mecrâ yerlerinde gâyet fecî’ bir sûrette katl ve imhâ ettirdiği müslim ve gayr-i müslim birçok şühûdun [şahitlerin] ma’a’l-kasem [yemin ederek] ve ‘ale’d-derecât [sırasıyla] vâki’ olan şahâdâtı [şahitlikleri] ve evrâk-ı tahkîkiyye mündericâtı [tahkikat evrakı içeriği] ve kendisinin hâl-i firârda bulunması gibi delâ’il [deliller] ve karâ’in-i kânûniyyeden [kanunî ipuçlarından] mütehassıl [oluşan] kanâ’at-ı vicdâniyye [vicdani kanaat] ile mertebe-i sübûta [gerçeklik derecesine] vâsıl olduğundan [ulaştığından], mûma-ileyh [adı geçen] Zekî Bey’in ol vechle [o yüzden] gasb ve gâret [gasp ve yağma] ve katl-i nüfûs [insanları katletmek] fazâyihinin [alçaklığı gerektiren işin] fâ’ili olmak üzere mücrimiyyetine [cezalandırılmasına] ve Mülkiyye Cezâ Kânûn-nâme-i Hümâyûnu’nun 45’inci mâddesi delâletiyle ‘Askerî Cezâ Kânûnu’nun 173’üncü ve Mülkiyye Cezâ Kânûnu’nun 170’inci Mâddeleri’ne tevfîkan [uyarak] i’dâmına ve emvâl-i mahcûzasının [haczedilmiş mallarının] usûlü dâ’iresinde idâre ettirilmesi ve cinâyât-ı mebhûsede [sözü geçen cinayetlerde] dahl ve iştirâkleri olduğu evrâk-ı tahkîkiyyede beyân olunan Zor Meb’ûs-ı Esbakı [eski mebusu] Nûrî Efendi ve mûma-ileyh [adı geçen] Zekî Bey’in mutasarrıflığı zamanında Jandarma ve Nizâmiyye Kumandanlıkları’nda ve Polis Komiserliği’nde bulunmuş olanlar ile ef’âl-i mezkûrenin [zikredilen eylemler] gözü önünde cereyân ettiği halde vazîfeten îfâsına mecbûr olduğu teşebbüsât-ı kânûniyyede [yasal girişimlerde] bulunduğu anlaşılamayan mahalli Müddeî-i ‘Umûmîsi [savcısı] haklarında dahi ta’kîbât-ı kânûniyye [yasal takibat] icrâsı zımnında Müddeî-i ‘Umûmîlik’e müzekkire tastîrine [yazılmasına] gıyâben ve müttefikan [oybirliğiyle] karâr verilmiştir.


Vakit, 2 Mayıs 1920, s.2.

8 Şa'bân 338

İ'dâm Karârı

Dîvân-ı Harb-i 'Örfî Riyâseti'nden: Zor Sancağı'na tehcîr edilen Ermeniler'i katl ve imhâ ve mallarını gasb ve yağmâ eylediği iddi'âsıyla maznûn-ı 'aleyh [sanık] olup hâl-i firârda [halihazırda firarda] bulunan Zor Mutasarrıf-ı Esbakı [eski mutasarrıfı] Zekî Bey hakkında icrâ kılınan muhâkeme netîcesinde, mûma-ileyhin [adı geçenin] Memâlik-i 'Osmâniyye'nin [Osmanlı memleketlerinin/İmparatorluğu’nun] Bilâd-ı Muhtelifesi'nden [muhtelif memleketlerinden] Zor Sancağı'na tehcîr ve iskân edilmiş olan birçok Ermeniler'i çetecilerden tertîb ve teşkîl eylediği atlı ve yaya çeteler ma'rifetiyle ve tekrâr tehcîr bahânesiyle mahâll-i sâ'ireye [diğer bölgelere] sevk ederek esnâ-yı râhda [yolda giderlerken] kendisi de hâzır bulunduğu halde mağdûrîne [mağdurlara] 'alenen tehâcüm [topluca hücum] ile üzerlerinde bulunan nukûd [nakitlerini] ve huliyyât [altın ve benzeri ziynet eşyalarını] ve mallarını nehb ve yağmâ [yağmalamak] ve birçoğunu da (Habur) Havzası'nın mecrâ yerlerinde gâyet fecî' bir sûrette katl ve imhâ ettirdiği müslim gayr-i müslim birçok şühûdun [şahitlerin] kasem [yemin] ve 'ale'd-derecât [sırasıyla] vâki' olan şahâdâtı [şahitlikleri] ve evrâk-ı tahkîkiyye mündericâtı [tahkikat evrakı içeriği] ve kendisinin hâl-i firârda bulunması gibi delâ'il [deliller] ve karâ'in-i kânûniyyeden [kanunî ipuçlarından] mütehassıl [oluşan] kanâ'at-ı vicdâniyye [vicdani kanaat] ile mertebe-i sübûta [gerçeklik derecesine] vâsıl olduğundan [ulaştığından], mûma-ileyh [adı geçen] Zekî Bey'in ol vechle [o yüzden] gasb ve gâret [gasp ve yağma] ve katl-i nüfûs [insanları katletmek] fazâyihinin [alçaklığı gerektiren işin] fâ'ili olmak üzere mücrimiyyetine [cezalandırılmasına] ve Mülkiyye Cezâ Kânûn-nâme-i Hümâyûn'un Kırk Beşinci Mâddesi delâletiyle ve 'Askerî Cezâ Kânûnu'nun 173'üncü ve Mülkiyye Cezâ Kânûnu'nun 170'inci Mâddeleri'ne tevfîkan [uyarak] i'dâmına ve emvâl-i mahcûzesinin [haczedilmiş mallarının] usûlü dâ'iresinde idâre ettirilmesine ve cinâyât-ı mebhûsa [sözü geçen cinayetlere] dahl ve iştirâkleri olduğu evrâk-ı tahkîkiyyede beyân olunan Zor Meb'ûs-ı Esbakı [eski mebusu] Nûrî Efendi ve mûma-ileyh [adı geçen] Zekî Bey'in Mutasarrıflığı zamanında Jandarma ve Nizâmiyye Kumandanlıkları'nda ve Polis Komiserliği'nde bulunmuş olanlarla fecâyi'-i mezkûre [zikredilen facialar] gözü önünde cereyân ettiği halde vazîfeten îfâsına mecbûr olduğu teşebbüsât-ı kânûniyyede [yasal girişimlerde] bulunduğu anlaşılamayan mahalli Müddeî-i 'Umûmîsi [savcısı] haklarında dahi ta'kîbât-ı kânûniyye [yasal takibat] icrâsı zımnında Müddeî-i 'Umûmîlik'e müzekkire tastîrine [yazılmasına] müttefikan [oybirliğiyle] karâr verildi.

7 Şa'bân 338 ve 28 Nisan 336

Copyright © 2011-2018 Taner Akçam: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved