1915-09-02-DK-002
Dansk :: da de en
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1915-09-02-DK-002
Source: DK/RA-UM/UM, 2-0355, "Konstantinopel/Istanbul, diplomatisk repræsentation, 1914-1921. Kopibog 1914 06 14 - 1916 03 06
Edition: Danish diplomatic sources
Departure of telegram: 09/02/1915
Embassy/consular serial number: Nr. 263
Last updated: 03/23/2012


Carl Ellis Wandel, Konstantinopel, til Udenrigsministeriet, København

Nr. 263
Konstantinopel, 2. September 1915. Nr. 263. Forespørgsel fra Firmaet E. Nobel i København. 2 Bilag [mangler].

I en Skrivelse af 19. August dette Aar har Firmaet E. Nobel, Prinsessegade 62, København, henstillet til Gesandtskabet at forsøge at udvirke Tilladelse for en rig armenisk Købmand, Hr. Mikael Missirian, tyrkisk Undersaat fra Samsun, der for Tiden opholder sig her [i Konstantinopel], til at forlade Tyrkiet for at tiltræde en Rejse til Bulgarien og Grækenland, hvor han skal gøre Indkøb af Tobak for dansk Regning.

Firmaet anfører i sin Skrivelse, af hvilken man hoslagt har den Ære at fremsende en Genpart, at det nu, da det som Følge af Krigen er umuligt at indføre Cigarettobak fra Lilleasien til Danmark, vil være af den største Betydning for dansk Tobaksindustri, at Hr. Missirian bliver sat i Stand til at fremskaffe Erstatning ved Indkøb andetsteds, og det tilføjes, at det befrygter, at den amerikanske Tobakstrust i modsat Fald vil paaføre de danske Fabrikker en saadan Konkurrence, at de vil blive nødsaget til at indstille deres Virksomhed.

Der er imidlertid flere Grunde, af hvilke Gesandtskabet nødig vil efterkomme denne Anmodning.

En af Grundene er, at den herværende tyske Ambassadør [Hans Freiherr von Wangenheim] allerede forgæves har forsøgt at opnaa den ønskede Tilladelse paa Foranledning af Hr. Missirians tyske Venner, hvorfor det paa Forhaand synes givet, at en officiel Henvendelse fra Gesandtskabet ligeledes vil blive mødt med et Afslag.

Den ottomanske Regering tillader af politiske Hensyn for Tiden ingen Armenier at forlade Landet, og det er hidtil ikke lykkedes nogen diplomatisk Mission at bevæge den til at gøre nogen Undtagelse fra denne Regel.

Firmaet Nobel har rimeligvis tænkt sig, at man maaske underhaanden vilde kunne anmode om Tilladelsen som en Gunst, men dertil synes dets Argumentation for svag.

Det vil næppe være muligt at overbevise en herværende Magthaver om, at det virkelig skulde være en Velfærdssag for dansk Industri, at de nødvendige Indkøb i Bulgarien og Grækenland netop foretages af en Armenier, der er ottomansk Undersaat og bliver tilbageholdt her af politiske Grunde.

Man vil hævde, at det vil være en let Sag for de danske Fabrikanter at sende en anden Opkøber til de nævnte Lande.

Gesandtskabet haaber derfor, at det høje Ministerium vil billige dets hoslagte Svar, om hvis velvillige Viderebefordring til Firmaet Nobel det ærbødigst tillader sig at anmode.

C. E. WandelCopyright © 2006-2020 Matthias Bjørnlund: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved